Klauzula informacyjna
dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Prusa 3;
 1.   Inspektorem ochrony danych osobowych Pani: Maria Pilichowska, dane kontaktowe: e-mail: inspektorodo@onet.pl;
 1.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO w celu związanym z wyborem najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi;
 1.   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja złożonych ofert w celu rozpatrzenia i złożenia zamówienia. ..
 1.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania i złożenia zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 1. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu selekcji ofert
  i złożenia zamówienia. W późniejszym etapie podanie danych jest wymagane na podstawie przepisów prawa w tym Ustawy o rachunkowości i Ustawy o finansach publicznych.
 1.   W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 1.   Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1.   Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.