Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
 III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa
w Dąbrowie Górniczej w roku szkolnym 2024/2025

 

Podstawa prawna

Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego prowadzona jest w oparciu o: 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Rozdział 6 art. 130 – 164. „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek” (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra  Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)
 1. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe na rok szkolny 2024/2025
 2. Decyzja nr WE-KZ.537.2.2024 Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie:
  a) wykazu zawodów  wiedzy,  artystycznych  i  sportowych,  organizowanych  przez kuratora  oświaty lub inne podmioty działające na  terenie  szkoły, które mogą być wymienione na  świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz
  b) określenia miejsca uznanych za wysokie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

Informacje ogólne

 1. Rekrutacja do III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa
  w Dąbrowie Górniczej przeprowadzana jest w systemie elektronicznym.

 2. Kandydaci kończący szkołę podstawową, która objęta jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji na stronie:
  https://slaskie.edu.com.pl


W roku szkolnym 2024/2025 planujemy utworzenie dwóch dwukierunkowych oddziałów (łącznie cztery kierunki) 

Klasę policyjną/ Klasę wojskową – OPW

Klasę ratowniczo-medycznąKlasę pożarniczą

1. Liczba kandydatów do każdej klasy wynosi 30 osób (po 15 uczniów w każdej specjalności).

2. W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowanych do danego oddziału będzie mniejsza niż 24, oddział nie będzie uruchomi0ny.

3. W oddziałach dwukierunkowych, w przypadku gdy liczba kandydatów w grupie będzie niższa niż 10, kierunek nie będzie uruchomiony
i nie będzie włączany do innego oddziału (nie będzie tworzony oddział trzykierunkowy).

 Terminarz postępowania rekrutacyjnego:

 • 13 maja 2024r. – 29 maja 2024r. (do godz.15.00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego
 • 13 maja 2024r. – 17 czerwca 2024r. (do godz.15.00) – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami kandydatów do oddziałów: policyjnego, ratowniczo-medycznego, pożarniczego
 • 05 czerwca 2024r. – 06 czerwca 2024r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej kandydatów do oddziału wojskowego
  3 lipca – II termin
 • 12 czerwca 2024r. (do godz.15.00 – podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
  4 lipca – II termin
 • 21 czerwca 2024r. – 5 lipca 2024r. (do godz. 15.00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty w tym zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na  zmianę szkół do których kandyduje
 • do 11 lipca 2024r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności
 • do 11 lipca 2024r.   – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
 • 12 lipca 2024r. godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.
 • 12 lipca 2024r. – 18 lipca 2024r. ( do godz. 15.00) – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
 • 19 lipca 2024r. do godz. 14.00  – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły i kandydatów nieprzyjętych
 • 19 lipca 2024r. – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole
 • do 22 lipca 2024r.  opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

Tryb odwoławczy

 • do 23 lipca 2024r.  wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • do 3 dni od dnia złożenia odwołania do Dyrektora szkoły  Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 Szczegółowy wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów:

 1. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły za pomocą jednej z niżej wymienionych form:
 • osobiście w szkole pierwszego wyboru,
 • w formie elektronicznej na adres e-mail szkoły w formie skanu. Wniosek uznaje się za przyjęty, po otrzymaniu przez kandydata potwierdzenia przyjęcia wniosku wysłanego przez szkołę pierwszego wyboru na adres zwrotny e-mail,
 • w formie elektronicznej za pomocą systemu naboru elektronicznego podpisanego profilem zaufanym
 1. Świadectwo lub potwierdzona dwustronnie kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 2. Zaświadczenie lub potwierdzona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa w postanowieniu Śląskiego Kuratora Oświaty
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów dotyczących wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawności kandydata, jego rodziców lub rodzeństwa, samotnego wychowywania kandydata w rodzinie oraz objęcia kandydata pieczą zastępczą
 5. Karta zdrowia, karta szczepień, bilans zdrowia
 6. 3 zdjęcia

Dodatkowo do oddziału przygotowania wojskowego

 • Orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia
 • Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły
 • Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej

Zasady przyznawania punktów obowiązujące w trakcie rekrutacji w III Liceum Ogólnokształcącym im. Generała Władysława Andersa
w Dąbrowie Górniczej.

Maksymalna ilość punktów jaką kandydat może otrzymać: 200.

Przyznaje się je za: 

 1. Egzamin ósmoklasisty – do 100 punktów (wynik przedstawiony w procentach z: języka polskiego i matematyki – mnoży się przez 0,35; wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3). Za egzamin z j. polskiego można uzyskać maksymalnie 35 punktów, za egzamin z matematyki można uzyskać maksymalnie 35 punktów, za egzamin z języka obcego nowożytnego można uzyskać maksymalnie 30 punktów.
 1. Oceny na świadectwie– do 72 punktów – obliczanych według skali:
 • celujący 18 punktów,
 • bardzo dobry 17 punktów,
 • dobry 14 punktów,
 • dostateczny 8 punktów,
 • dopuszczający 2 punkty.
 • za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.
 1. Osiągnięcia olimpijskie i konkursowe:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

– tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
– tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
– tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będącej konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim:

– tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego – 10 punktów,

– tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,
– tytułu finalisty konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
– tytułu laureata konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 5 punktów,
– tytułu finalisty konkursu tematycznego albo interdyscyplinarnego – 3 punkty.

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będącej konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

– dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu  przedmiotowego– 10 punktów,
– dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego – 7 punktów,
– tytułu finalisty konkursu  przedmiotowego – 7 punktów,
– tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego – 5 punktów.

 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu : 

międzynarodowym – 4 punkty,
krajowym – przyznaje się 3 punkty,
wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

 1. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi – 18 punktów; 
 2. Stałe zaangażowanie w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się  – 3 punkty;
 3. Zasady postępowania wobec absolwentów szkół podstawowych zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

kandydat uzyskuje liczbę punktów na zasadach szczegółowo określonych w § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431).

Przedmioty, z których oceny przeliczane są na punkty podczas rekrutacji w:

– klasie policyjnej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

– klasie wojskowej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

– klasie ratowniczo – medycznej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie;

– klasie pożarniczej: język polski, matematyka, język obcy nowożytny, oraz jeden przedmiot spośród fizyka, chemia, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru innego kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa powyżej,  w III Liceum Ogólnokształcącym brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • Wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci),
 • Niepełnosprawność kandydata,
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Kryteria, o których mowa mają jednakową wartość. 

 Kandydaci do szkoły ponadpodstawowej, którzy ukończyli szkołę za granicą, równorzędną polskiej publicznej szkoły podstawowej, przyjmowani są do szkoły ponadpodstawowej  na podstawie świadectwa (zaświadczenia) uzyskanego za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia. Wymienieni kandydaci nie biorą udziału w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej.

Informacje o szkołach ponadpodstawowych i dostępnych formach kształcenia pozaszkolnego, umożliwiających realizację obowiązku nauki, opublikowanie są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach: www.kuratorium.katowice.pl

 

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA  PRÓBY  SPRAWNOŚCI  FIZYCZNEJ
DLA KANDYDATÓW  DO  ODDZIAŁU  PRZYGOTOWANIA  WOJSKOWEGO

 Cel:
Poznanie  kompetencyjnych  zdolności  kandydatów do oddziału przygotowania wojskowego.

Termin:
05 i 06 czerwca 2024r. godz. 9.00

03 lipca 2024r. godz. 9.00 – II termin

Miejsce:
Sala gimnastyczna III LO im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej

Program i zasady: 

 1. Weryfikacja kandydatów od godz. 9.00 wg podanego na stronie internetowej szkoły harmonogramu ( http://3lo-dabrowa.pl/)

–  złożenie orzeczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia
–  złożenie oświadczenia  rodziców / zał.1 /
–  pobranie Indywidualnej Karty Kandydata / zał.2 /

 1. Kandydaci przystępują do próby sprawności fizycznej w stroju i obuwiu sportowym.
 2. Kandydaci przystępują do 5 prób sprawności fizycznej w następujących kolejnościach:  / zał.3 /

–   Rozgrzewka / dolna sala gimnastyczna /
–  Skok w dal z miejsca / górna sala gimnastyczna /
–  Rzuty piłkami lekarskimi / górna sala gimnastyczna /
–  Skłony tułowia w przód z piłką lekarską / górna sala gimnastyczna /
–  Bieg wahadłowy 10×10 / górna sala gimnastyczna /

 1. Wyniki:

–  Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosi 200 pkt.
–  Za każdą próbę sprawnościową można uzyskać max. 40 pkt.
–  Za zaliczoną próbę sprawności fizycznej uznaje się, gdy kandydat uzyska co najmniej 101 pkt. –  W elektronicznym systemie naborowym  zaliczona próba sprawności fizycznej oznaczona będzie cyfrą 1 a niezaliczona próba cyfrą 0.

Załącznik 1
Załącznik 2 
Załącznik 3